Hòm thư

Khi ở ngoài bàn cờ, các cờ thủ có thể liên lạc, trò chuyện với nhau sử dụng hệ thống thư. Đây cũng là cách để cờ thủ liên lạc và trao đổi với BQT thông qua Kỳ Vương. Hòm thư lưu giữ thư gửi đến và thư đã gửi. Tối đa 10 thư mới […]

Khi ở ngoài bàn cờ, các cờ thủ có thể liên lạc, trò chuyện với nhau sử dụng hệ thống thư. Đây cũng là cách để cờ thủ liên lạc và trao đổi với BQT thông qua Kỳ Vương. Hòm thư lưu giữ thư gửi đến và thư đã gửi. Tối đa 10 thư mới nhất mỗi loại sẽ được liệt kê.

Để mở hòm thư, từ đại sảnh nhấp chọn biểu tượng thư để truy cập.

Nhấp chọn mục mong muốn để tra cứu chi tiết thông tin tương ứng

Thư đến

Liệt kê danh sách các thư được gửi đến cho bạn từ người chơi khác. Danh sách chỉ hiển thị tối đa 10 thư mới nhất. Xóa các thư đã đọc để hiển thị danh sách các thư khác.

Nhấp chọn vào thư gửi đến để xem nội dung thư

Thư Admin

Liệt kê danh sách các thư được gửi đến cho bạn từ BQT. Danh sách chỉ hiển thị tối đa 10 thư mới nhất. Xóa các thư đã đọc để hiển thị danh sách các thư khác.

Nhấp chọn vào thư gửi đến để xem nội dung thư

Thư đã gửi

Liệt kê danh sách các thư bạn đã gửi đi. Danh sách chỉ hiển thị tối đa 10 thư mới nhất. Xóa các thư đã đọc để hiển thị danh sách các thư khác.

Nhấp chọn vào thư đã gửi để xem nội dung thư

Đọc nội dung thư

Hiển thị chi tiết nội dung thư.

Nhấp “Trả lời” hoặc “Chuyển” để gửi lại thư. Nhấp chọn “Xóa” để xóa thư khỏi hòm thư.

Gửi thư

Gửi thư đến người chơi khác hoặc BQT.

Nhấp chọn “Soạn Thư” để bắt đầu

Nhập đầy đủ các thông tin nội dung cần thiết vào cửa sổ soạn thư

  • Nhấp “Gửi” để xác nhận gửi thư.
  • Nhấp “Thôi” để hủy.

Xóa thư

Thư chỉ có thể xóa khi đang đọc thư. Để xóa thư, nhấp chọn “Xóa” tại cửa sổ đọc thư để thực hiện thao tác này.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.